Ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet e.d.

  • Tre av de sex stora ideologier som föddes under arton- och nittonhundratalet är klassiska: konservatismen, liberalismen och den vetenskapliga socialismen, och tre är romantiska: anarko-libertarianismen, fascismen (och högerradikalismen) och traditionalismen. […] [T]ill höger finns finns två romantiska ideologier, traditionalismen och fascismen, och en klassisk, konservatismen. Till vänster finns en romantisk, anarko-libertarianismen, och en klassisk, den vetenskapliga socialismen. Den återstående klassiska ideologin, liberalismen, finns både till höger och till vänster beroende på omständigheterna.
  • Påståendet om ideologiernas död har dementerats genom att ständigt nya ideologier har uppstått sedan dess. Nya varianter av de gamla 1800-talsideologierna har uppstått. […] Det är nog att erinra om den marxistiska nyväckelsen, "den nya vänstern". Delvis parallellt kom återupptäckten av det konservativa idéarvet inom "nykonservatismen". Under 1970-talet har vi också fått en "nyliberalism", som griper tillbaka på det tidiga 1800-talets idéer om en starkt begränsad statsmakt.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 14
  • Min uppfattning är att de politiska partierna har vissa värderingar som grund för sin politik, värderingar som återkommer med sådan konsekvens vid behandlingen av olika politiska frågor att man kan tala om en ideologi, en åskådning. Detta innebär inte ett slutet system i den gamla ideologiska bemärkelsen och det främsta beviset för detta är väl att partierna numer är beredda att ändra sina politiska metoder på grundval av en fördjupad kunskap om verkligheten, en förädlad verklighetsuppfattning. Det har alltså skett en utjämning, men det betyder inte alls att värderingarna och ideologierna har spelat ut sin roll som drivkrafter för den praktiska politiken.
  • Precis som Gud är dock ideologin död. Det var 1900-talets blodiga överdrifter som dödade den.

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati