Religion

trossuppfattningssystem

PositivaRedigera

 • Människan måste älska ljuset från vilken horisont det än uppgår. Människan måste söka efter sanningen oavsett från vilken k källa den leder sitt ursprung. ('Abdu'l-Bahá) .
  • Jag tror på själens odödlighet. Vetenskapen har bevisat, att ingenting upplöses i intet, och därför kan inte heller livet och själen upplösas i intet och följaktligen är de odödliga.(Wernher von Braun, raketexpert).
   • Människan är ett religiöst djur. Ateismen strider icke blott mot vårt förstånd utan också mot våra instinkter.
   • Möjligheten att livet skulle ha uppstått av en slump är lika sannolik som att ett stort konversationslexikon skulle uppstå genom en explosion i ett tryckeri. (Edwin Conklin, biolog) .
    • Vetenskap utan religion är tam; religion utan vetenskap är blind. (Albert Einstein).
     • Min religion består i ödmjuk beundran inför den oändligt höga ande, som uppenbarar sig i de enkla detaljer vi kan fatta med våra svaga och bräckliga sinnen. Denna känslans djupa övertygelse om närvaron av en högsta tänkande makt, som uppenbarar sig i det ofattbara universum, utgör min idé om Gud." (Albert Einstein).
      • Då ni älskar skall ni inte säga: 'Gud är i mitt hjärta', utan i stället: 'Jag är i Guds hjärta.' (Kahlil Gibran, författare).
       • Religioner ger identitet, bygger nätverk, skapar kultur och mobiliserar politiskt – men riktningen för dessa rörelser varierar. Religioner är som vädret, med den amerikanska historikern Karen Armstrongs bild: de orsaker en rad olika saker. Precis som vädret kan orsaka torka, översvämning och snöstorm, så kan religion både bygga upp och rasera demokratier, eller inspirera till så skilda saker som krig, konst och kapitalism.
       • Det räcker inte med enbart materiell-social kultur för att skapa en välordnad värld, en fredens globala civilisation. Vad hjälper det oss med dessa stora krafter vetenskap och teknik, om vi andligt är som förlamade eller döda. i. Om människoanden inte väckes, inte står upp ur sitt sjukläge, inte finner nyckeln till hela mänsklighetens andliga enhet, så går vi snabbt mot en oerhörd katastrof. Vad hjälper det oss med alla dessa mer eller mindre,sektartade, monopolistiska och splittrade religioner, fyllda av riter och dogmer. Vad vi behöver är nyckeln till global enhet. De gamla kyrkornas och de tusen sekternas sol har dalat. En universell religion, rensad från fördomar, vidskepelse, tvång, okunnighet och kyrkoorganisationers ohållbara tillägg är vad många önskar sig. Men det räcker ju inte att bara önska och vänta. Man måste söka och forska. (Sverre Holmsen).
        • Det finns inte någon religion som inte ålägger var och en att fullgöra vissa förpliktelser mot människosläktet.

        NegativaRedigera

        Religionen är den summa av känslor, som uppväcks i människans sinne av det dunkla medvetandet av närvaron i henne och omkring henne av makter, på samma gång henne överlägsna och analoga med henne, med vilka hon kan träda i förbindelse, av föreställningar, som alstras av dessa känslor och som ger åt dem bestämda föremål, och av rituella handlingar, till vilka hon drivs av det gemensamma inflytandet av dessa känslor och dessa trosföreställningar (Léon Marillier).
        En religion är ett i sig slutet system av föreställningar och handlingar, som har avseende på heliga, d.v.s. avskilda, förbjudna ting; dessa föreställningar och handlingar förenar alla dem, som hör dit, i ett och samma andliga samfund (Durkheim, som använder ordet kyrka i dess betydelse av religiös enhet, religiös organisation i allmänhet).
        Religion är ett ständigt umgänge mellan ett bestämt osynligt väsen och dess mänskliga anhöriga (Duhm).
        Religion är känslan av människans och den henne omgivande världens tillhörighet till en översinnlig värld, i vilken hon tänker sig de ideal förverkligade, som för henne utgör de högsta målen för mänsklig strävan(Wilhelm Wundt)
        Religionen är den totala reaktionen mot tillvaron. (William James)
        Religion är den förtryckta varelsens suck, en hjärtlös världs hjärta och själlösa omständigheters själ. Den är ett folkets opium. (Karl Marx)